Megállapodás mintája a 2020-as nyári táborokra

(a megállapodást a jelentkezési lap kitöltését követően emailben küldjük el és várjuk vissza aláírva):

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a Megállapodásba belevesszük a következő pontot is:

“Amennyiben Szülő 2020. május 31.-ig írásban (e-mail üzenetben) lemondja a tábort, Szervező a teljes befizetett összeget visszatéríti Szülő számára. Az ezután történő lemondás esetére a korábban is érvényben levő feltételek vonatkoznak.”

 SCA – Megállapodás

A megállapodás létrejött egyrészt Koncsek Barbara (cím: Greifenstein Altenberg, 3422, Greifensteinerweg 7), az SCA – Sprach Camp Austria képviselője, továbbiakban mint Szervező, valamint ……………………………………. (cím: …………………………………………………………), a táborozó gyermek(ek) (Név / Nevek:  …………………………………………………………………………) szülője vagy gondviselője, továbbiakban Szülő között alulírott napon és helyen, az alábbi tárgyban és feltételekkel. Szülő az alábbi négyzetek kipipálásával elismeri, hogy az adott pontban szereplő információkat tudomásul vette, az abban foglaltakkal részletesen informálták, és lehetőséget kapott kérdései feltevésére.

 

 1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező az alábbi időszakban a tábor programjában részvételi lehetőséget biztosít a megjelölt kiskorú gyermek számára. A részvétel feltétele, hogy a tábor díja a megbeszélt határidőre befizetésre kerüljön, és, hogy jelen megállapodást a Szülő elfogadja.

2.A tábor időpontja (a megfelelő aláhúzandó)

 • Intenzív német nyelvi tábor (14-18 évesek): 2020.07.22-07.31 (csak ottalvással)
 • Élménytábor német nyelven (10-15 évesek): 2020.07.31 – 08.09
 • egyéb: …………………………………………..
 1. A tábor típusa: német nyelvi ottalvásos / napközis tábor

(a megfelelő aláhúzandó)

 

 1. A tábor díja a következőket foglalja magába:

OTTALVÁSOS TÁBOR

 • utazás busszal Budapest – Bécs – Budapest vonalon (ha a jelentkezés táborkezdés előtti 45.napig megtörténik)
 • szállás a tábor időtartamára
 • bécsi és Bécs környéki tömegközlekedés
 • német nyelvi foglalkozások
 • interaktív délutáni programok
 • belépők
 • étkezések (reggeli, tízórai, ebéd, vacsora)
 • felügyelet 24 órában

NAPKÖZIS TÁBOR

 • bécsi és Bécs környéki tömegközlekedés a tábor idejére
 • német nyelvi foglalkozások
 • interaktív délutáni programok
 • belépők
 • étkezések (tízórai, ebéd)
 • felügyelet 8:00 – 16:00 óra között

 

 1. Szülő tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelentkezés (vagyis a www.ausztriatabor.hu honlapon keresztül beküldött vagy az SCA által szervezett tájékoztatón kitöltött jelentkezési lap) a tábor kezdésétől számított 45 napon belül történik, a tábor díja nem tartalmazza a Budapest-Bécs-Budapest vonatjegyet, és a táborozó ki-és hazautazásáról Szülő köteles gondoskodni.
 1. Szerződő felek rögzítik, hogy a megbeszélt időpontban és helyszínen a Szülő a gyermeket megfelelő felszereléssel, papírokkal ellátva (a gyermek biztosítását a szülő intézi: EU-kártya és/vagy biztosítás formájában) a tábor képviselőjének átadja és a tábor befejezésekor a megbeszélt időpontban és helyszínen átveszi. A Szülő a szerződés aláírásával teljes mértékben elfogadja a táboroztató feltételeit. Szülő tudomásul veszi, hogy a tábor programja német, alkalmanként magyar nyelven folyik.
 2. Szerződő felek rögzítik, hogy a gyermekek felügyeletével kapcsolatosan a Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az általa biztosított személyek közül csoportonként minimum 1 fő pedagógusi tapasztalattal rendelkezik.
 3. Amennyiben a Szülő a gyermek esetleges fennálló egészségügyi problémájáról nem tájékoztatja a Szervezőt, azt semmiféle kötelezettség nem terheli. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, a Szervezők kapcsolatba lépnek a Szülővel, és belátásuk szerint orvosi ellátást biztosítanak, azonban gyógyszert csak orvosi utasításra adnak. Ha a gyermek betegsége miatt lemarad a nyelvórákról és programokról, a Szervezők gondoskodnak róla, hogy rendelkezésére bocsássák a tananyagot, továbbá gondoskodnak a felügyeletéről, azonban a tábordíj részarányosan sem kerül visszafizetésre. Az esetleges hazautaztatást a Szülő kötelessége intézni. A Táboroztató ez esetben lehetőséget biztosít a gyermeknek egy további táborában a kedvezményes részvételre. Amennyiben a gyermeknek a tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a gyermek megbetegedését észleli, haladéktalanul köteles értesíteni a szülőt.
 4. Szerződő felek rögzítik, hogy mind a gyermekek, mind az őket esetleg meglátogató szülők kötelesek betartani a szállásadó hely belső szabályait és a csoportot irányító pedagógus utasításait illetve a Tábort szervezők szabályzatát. Amennyiben kár keletkezik a gyermek hibájából, a Táboroztató köteles a Szülő felé azt jelezni, és a Szülő kötelessége a kár értékét a Táboroztatónak 3 napon belül megtéríteni. Táboroztató a szállás átadásakor, legkésőbb az utolsó turnus utolsó napján értesíti Szülőt az esetleges kártérítési kötelességről.
 5. Amennyiben a gyermek a viselkedésével akadályozza a foglalkozások hatékonyságát, szófogadatlanságával gátolja a többieket a programokon való zökkenőmentes és élvezetes részvételben, illetve nem alkalmazkodik a Táboroztató szabályzatához, a szervezőnek jogában áll a gyermeket haladéktalanul hazaküldeni. A hazautaztatás megszervezése a Szülő feladata, értesítéstől számított 24 órán belül  saját költségén. A szervező semmilyen formában nem kötelezhető a tábordíj visszatérítésére.
 6. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy a tábort lemondja. A megállapodás lemondásával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a szerződő felek. Lemondás esetén a tábor díja nem kerül visszatérítésre, azonban kifejezetten indokolt esetben (pl. kórházi ápolást igénylő betegség/baleset esetén, orvosi igazolás felmutatásával) részarányos visszatérítésre van lehetőség. Amennyiben a fenti indokolt eset nem áll fenn, de a gyermek nem tud részt venni az adott táborban, a tábor díját beszámítjuk a soron következő 2 turnus valamelyikén.

12.Szervező nem vállal garanciát sem a nyelvvizsga sikerességére, sem az érdemjegyek javulására.

 1. A tábor ideje alatt Szervező nem köteles folyamatosan informálni a Szülőt a programokról és foglalkozásokról, de a táborváró megbeszélésen, az azután kiküldött tájékoztató emailben és az SCA Facebook oldalán általános tájékoztatást tesz közzé.
 2. Szülő hozzájárul, hogy gyermeke kiránduláson és sportprogramokon vegyen részt, és kijelenti, hogy ennek egészségügyi akadálya nincsen, illetve vállalja, hogy a gyermek saját felelősségére, szülői beleegyezéssel cselekszik a tábor teljes időszakában.
 3. Szerződő felek jelen megállapodás 15 pontját, valamint a Táborszabályzatot, mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

 

Kelt: 2020………..

 

Szervező:

Koncsek Barbara

SCA – Sprach Camp Austria

 

 

Szülő vagy gondviselő:

 

……………………………………..