MEGÁLLAPODÁSI ONLINE TÁBORRA

A megállapodás létrejött egyrészt Koncsek Barbara (cím: Greifenstein Altenberg, 3422, Greifensteinerweg 7), az SCA – Sprach Camp Austria képviselője, továbbiakban mint Szervező, valamint ……………………………………. (cím: …………………………………………………………), a táborozó gyermek(ek) (Név / Nevek:  …………………………………………………………………………) szülője vagy gondviselője, továbbiakban Szülő között alulírott napon és helyen, az alábbi tárgyban és feltételekkel.

Szülő az alábbi négyzetek kipipálásával elismeri, hogy az adott pontban szereplő információkat tudomásul vette, az abban foglaltakkal részletesen informálták, és lehetőséget kapott kérdései feltevésére.

 

 1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező az alábbi időszakban a tábor programjában részvételi lehetőséget biztosít a megjelölt kiskorú gyermek számára. A részvétel feltétele, hogy a tábor díja a megbeszélt határidőre befizetésre kerüljön, és, hogy jelen megállapodást a Szülő elfogadja.
 2. A tábor időpontja
 • Nyelvvizsgaelőkészítő online német nyelvi tábor: 2024.03.29-04.07
 1. A tábor díja a következőket foglalja magába:

napi 2 óra csoportos foglalkozás német nyelven

(előre egyeztetett időpontban)

extra projektfeladatok minden napra

(plusz napi 2-3 óra)

kis csoport

hatékony felkészülés a középfokú nyelvvizsgára

intenzív, speciális felkészítő kifejezetten a középfokú vizsgára

 1. Szerződő felek rögzítik, hogy a megbeszélt időpontokban a Szülő a gyermek számára biztosítja a megfelelő feltételeket a foglalkozásokon való részvételhez: számítógép, internet kapcsolat, mikrofon és webkamera. Szülő tudomásul veszi, hogy a tábor programja német, kivételes esetben magyar nyelven folyik.
 2. Ha a gyermek betegség vagy más ok miatt lemarad a nyelvórákról, a Szervezők gondoskodnak róla, hogy rendelkezésére bocsássák a tananyagot, azonban a tábordíj részarányosan sem kerül visszafizetésre.
 3. Amennyiben a gyermek a viselkedésével akadályozza a foglalkozások hatékonyságát, szófogadatlanságával gátolja a többieket a programon való zökkenőmentes és élvezetes részvételben, a szervezőnek jogában áll a gyermeket az aktuális foglalkozásról kizárni.
 4. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy a tábort lemondja. A megállapodás lemondásával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a szerződő felek. Lemondás esetén a tábor díja nem kerül visszatérítésre, azonban – amennyiben a lemondás a tábor első napját megelőző 14. napig történik – a befizetett összeg felhasználható az SCA egy másik táborába. Későbbi lemondás esetén a díj nem kerül visszatérítésre és később sem használható fel.
 5. Szervező nem vállal garanciát sem nyelvvizsga sikerességére, sem az érdemjegyek javulására.
 6. A tábor ideje alatt Szervező nem köteles folyamatosan informálni a Szülőt a foglalkozásokról, de a tábor végén van lehetőség visszajelzésre, konzultációra, amennyiben erre igény merülne fel.
 7. Szerződő felek jelen megállapodás 10 pontját mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

 

Kelt: 2023………..